Ohrožené druhy živočichů:

V okolí můžete spatřit například zmiji obecnou  (Vipera berus) – je to velmi plachý živočich,který člověka napadne jen v případě ohrožení!

Na skalních sutích se ráda vyhřívá ještěrka obecná (Lacerta agilis), též je možno zde spatřit ještěrku zelenou a relativně hojný je slepýš křehký (Anguis fragilis) , který rozhodně zasluhuje naši ochranu! Velmi vzácně lze v okolí Vrabince pozorovat čápa černého (Ciconia nigra),který loví obojživelníky v okolních rybníčcích a mokřinách, je velmi plachý. Přímo na skále hnízdí již několik let krkavec velký (Corvus corax), jeho typické volání „Kruu, Kruu" je nezaměnitelné. Další ohrožené druhy, které se v okolí vyskytují například ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix), vlaštovka obecná (Hirundo rustica).