Geologie

Současnou tvář krajiny v okolí Vrabince velmi ovlivnil vývoj Českého masívu v období čtvrtohor, ale bezesporu největší roli sehrála vulkanická činnost ve třetihorách, díky které vzniklo celé České středohoří.

V druhohorách v období od triasu (před 200 milióny lety) do svrchní křídy (před 70 milióny lety) byl Český masív převážně souší. Toto období bylo přerušeno jen krátce ve střední a svrchní juře, kdy se podle zlomů labské linie vytvořil úzký průliv mezi Krásnou Lípou (u Karlových Varů) a Brnem, který spojoval geosynklinálu karpatskou s německým mořem. K rozsáhlejšímu průniku moře došlo až ve svrchí křídě, kdy téměř polovina Českého masívu byla zalita mělkým mořem. Na dně se usazovaly písčité, jílovité a sliníte horniny, jejichž mocnost místy dosahuje až 700 m (Českosaské švýcarsko, ale i např. Mělnicko). Zde v okolí jsou patrné pískovcové usazeniny právě z této doby. Pískovec se používal pro stavební účely během 18. až 19. století.

Na konci křídy moře ustoupilo. V této době a zejména během třetihor (asi před 25 milióny lety) došlo vlivem sílící alpínské orogeneze k tektonickým pohybům (tzv.saxonské pohyby). Zpevněný Český masív se vlivem alpínského tlaku rozčlenil v kry. Některé začaly poklesávat (např. podkrušnohorský prolom). Saxonská tektonika otevřela i cestu sopečné činnosti. Hlubinnými zlomy vystupovala ze svrchního pláště láva a sopečné vyvřeliny se hromadily na zemském povrchu. Tímto způsobem vzniklo i České středohoří, které budují z větší části čedičové horniny – sopky. Vrabinec je typickým příkladem. Mezi čedičovými výlevy byl prostor vyplněn převážně tury a tufity ve kterých vytvořil Rychnovský i Těchlovický potok hluboká údolí.

Velké klimatické rozdíly ve čtvrtohorách (střídání dob ledových a meziledových) urychlily i zvětrávací procesy. Tak vzniklo mnoho zajímavých geomorfologických útvarů jedním z nich jsou i kamenná pole, v této době vznikala dnešní tvář Vrabince.

Současný Vrabinec je čedičový přívodní kanál vypreparovaný ze sopečných brekcií a sedimentů. Jeho jižní svah pokrývá kamenné pole. Menší vypreparované čedičové suky, žíly a kamenná pole se nacházejí i na jiných místech v katastrálním území obce. Místy na svazích vystupují denudací odkryté pískovcové usazeniny českého křídového útvaru.