„Kaple Nejsvětější Trojice“

 

Kaple_1969      Soupis kaplí, soch a křížků farnosti Těchlovice z r. 1836, který je uložený na biskupství, zachycuje v Přední Lhotě oficiálně „sochu Nejsvětější Trojice“ (orig. Statue der Dreieinigkeit), která se však nachází ve výklenkové kapli při cestě. Vyobrazení (tj. de facto socha) Nejsv. Trojice je z kamene, jedná se o poměrně dobrou kamenickou práci. Na střeše kaple se nacházel malý pozlacený kříž.  Pod stříškou byl nápis „Gott allein die Ehre!“,(Ctěte jediného boha), níže, ale ještě nad vyobrazením Trojice byl nápis“ Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott“,(„Nejsvětější trojjedinost boha, jeden jediný bůh“), pod tím „Erbarnen dich unser“,(„Smiluj se nad námi“). Na levé straně „Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Firmament verkündet seinet Hände Werke “, ( „Nebesa vyprávějí o Boží slávě,o díle jeho rukou mluví obloha“). Napravo pak „Drey sind welche in der Himmel Zeugniß geben der Vatter, das Wort und der h. Geist. “,( „Tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: OTEC, SLOVO, A DUCH SVATÝ, A TI TŘI JEDNO JSOU“). Kaple byla postavena v té době již zemřelým sedlákem Laubem z Přední Lhoty č.p. 2 (dnes č.p.155),  v roce 1803 a sice na místě, kde předtím stával prostý dřevěný kříž. Stojí na obecním pozemku u cesty poblíž domu stavitele. K jejímu udržování nebyl založen žádný fond, ale starali se o ni obyvatelé zmíněného domu č. 2. (Na fotografii kaple v roce 1969).

   V roce 2013 byla provedena oprava této kaple, která je ve vlastnictví obce Těchlovice, za finanční spoluúčasti Ústeckého kraje. Obec čerpala na tuto opravu dotaci z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013“. 

 

 

 

reliéf před1

relief po1

Reliéf před restaurováním.

Reliéf po restaurování.

 

   kaple pred

kaple po

Před restaurováním.

Po restaurování.

                                                                                                         

      Opravu kaple provedla MgA.Helena Štěrbová ak.soch.rest. s licencí MKČR :Č.j.MK25587/2010  Restaurování kulturních památek ve specializaci restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl ze dřeva, kamene, umělého kamene, sádry.

Postup restaurování:

1- Zajištění střešní krytiny kaple.

2- Čištění povrchu díla, sejmutí reliéfu z kaple.

 3- Zpevnění kamenného materiálu.

4-Zajištění stability spodních partií kaple.

5-Plastické doplnění chybějících částí reliéfu, vsazení reliéfu na původní místo.

6-Plastické doplnění chybějícího kamene a tvarů kaple.

7- Zajištění dochované polychromie, laboratorní průzkum polychromie, barevná retuš.

8-Vytvoření vrchního kovaného kříže.

9-Závěrečné ošetření díla.

 

    Oprava byla dokončena v říjnu 2013. Cena opravy byla včetně DPH  164795,-Kč. Obec získala dotaci od Ústeckého kraje dne 6.12.2013 ve výši  115320,-Kč,  a z rozpočtu obec zaplatila 49475,-Kč.

    Na obecním úřadě je k nahlédnutí „Restaurátorská zpráva“. Do kaple byla zazděna flash paměť s historickými i současnými fotografiemi z naší obce, kronikou a dalšími informacemi o naší obci pro budoucí generace.